Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk „Przejdź do strony” lub w ikonkę „x” znajdującą się w prawym górnym rogu.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego www.1lablodz.pl zwanego dalej Serwisem.

Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma 1Lab z siedzibą w miejscowości Łódź, 91-312 , ul. Urzędnicza 36, NIP 7282479602, REGON 473287564 zwanym dalej Administratorem.

Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych .

Przekazane dane przetwarzane są w celu:

– Nawiązania, ukształtowania treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Stronę Internetową lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

– Marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora

– W przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

– Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres do dokumentu sprzedaży. W wypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.

– Podanie danych osobowych, o których mowa wyżej jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy.

Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:

– wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

– przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych

– złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.

Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym:

– Dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL,

– Dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane, ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są dane osobowe zapewnia dostawca serwera.

– Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

– Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w Serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);

– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO);

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: onelab@wp.pl